شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

سایت اینترنتی: www.kurdfair.ir

پست الکترونیکی: kurdfair87@gmail.com

نشانی: سنندج-بلوار مستضعفین جنب میدان بار شرکت نمایشگاههای بین المللی استان کردستان

كدپستي: ۶۶۱۶۸۳۷۴۵۳

تلفن: ۰۸۷۳۳۲۴۹۰۲۳ نمابر: ۰۸۷۳۳۲۲۴۷۳۳

آدرس اینستاگرام : 

Multi-Color_Logo_thumbnail200